Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMBERSHOP.PL

§1. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego AMBERSHOP.PL (zwany dalej „Regulaminem”) i określa zasady dokonywania zakupów w ramach sklepu internetowego dostępnego w domenie ambershop.pl (zwanego dalej „Ambershop.pl”) oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta, o którym mowa w § 2 Regulaminu. Regulamin obowiązuje Sprzedającego oraz nabywających towary w Ambershop.pl (Klienci).
 2. Sprzedającym jest Tomasz Mikołajczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mikołajczyki Amber Tomasz Mikołajczyk z siedzibą w Krakowie, pod adresem: Rynek Główny 1/3, Sukiennice Kram 29, 31-042 Kraków, posiadający numer NIP: 676-000-28-35 i numer REGON: 350556249, e-mail: boruni@gmail.com, zwany w Regulaminie Sprzedającym. Towarami sprzedawanymi w Ambershop.pl są wyroby jubilerskie.
 3. Wszelkich informacji na temat sprzedaży w Ambershop.pl oraz załatwiania spraw objętych Regulaminem można uzyskać pod adresem: ambershop.boruni@gmail.com oraz numerem telefonu +48 600 700 804 lub +48 603 205 041 (koszt połączenia według taryfy operatora) od poniedziałku do piątku (dni robocze).
 4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o Salonie Sprzedaży BORUNI należy przez to rozumieć prowadzone przez Sprzedającego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stacjonarne punkty sprzedaży produktów BORUNI (Salony Sprzedaży BORUNI), których adresy zostały wskazane TUTAJ.
 5. Do korzystania z Ambershop.pl konieczne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet wyposażone w standardowy system operacyjny oraz standardową przeglądarkę internetową, w tym także w zakresie korzystania prowadzenia konta, o którym mowa w § 2 Regulaminu.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu oraz cen towarów znajdujących się w ofercie Ambershop.pl oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
 7. Promocje stosowane przez Sprzedającego nie łączą się ze sobą. Klient może skorzystać tylko z jednej wybranej przez siebie promocji chyba, że regulamin promocji wyraźnie przewiduje możliwość łącznego korzystania z promocji. Przez promocję rozumie się każde korzystniejsze od standardowych warunki sprzedaży.
 8. Wyroby jubilerskie mają specyficzne właściwości, które należy uwzględniać dokonując zakupu, zapoznając się z opisem towaru. Każdy z towarów jest niepowtarzalny i różni się od innych, co dotyczy również poszczególnych elementów towarów (kamieni szlachetnych) oraz ich wymiarów. Towary są różnych rozmiarów, a ich zdjęcia prezentowane w serwisie mają charakter informacyjny (nie oddają ich rzeczywistej wielkości), są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli.
 9. Sprzedający zastrzega, iż otrzymany przez Klienta towar może różnić się (w tym co do koloru, rozmiaru, proporcji) od towaru prezentowanego na zdjęciach na stronie http://ambershop.pl/, w tym w szczególności w wyniku różnych ustawień monitora bądź innego urządzenia, z którego Klient korzysta podczas zakupów.

§2. Klienci.

 1. Klientami Ambershop.pl (zwanymi w Regulaminie Klientami) mogą być osoby, które posiadają zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym im skuteczne dokonanie określonego zakupu.
 2. Klienci podczas dokonywania zakupów będą zobowiązani do podania swojego imienia i nazwiska, adresu dostawy, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu komórkowego – w celu wykonania umowy sprzedaży oraz wykonania dostawy (w razie wyboru takiej opcji).

§3. Składanie zamówień, niedostępność towaru

 1. W ramach Ambershop.pl publikowane są informacje o towarach oraz warunki ich zakupu i dostawy. W celu uniknięcia wątpliwości informacje te nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert o treści wskazanej w informacji o towarze.
 2. Zamówienia można składać całodobowo poprzez dodanie towaru/towarów do koszyka i przejście procedury zakupu w sklepie internetowym Ambershop.pl dostępnym pod adresem: http://ambershop.pl/.
 3. Klient składający zamówienie na produkt w sklepie internetowym Ambershop.pl zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.
 4. Klient dokonuje wyboru towarów poprzez dodanie wybranych towarów do wirtualnego koszyka. Umieszczenie towarów w koszyku nie wiąże się z ich rezerwacją. W przypadku wyczerpania ilości dostępnych towarów przed zatwierdzeniem zamówienia przez Klienta Sprzedający zastrzega, że zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
 5. Po dokonaniu wyboru towarów, a przed dokonaniem wyboru formy płatności, Klient zobowiązany jest do wskazania pełnego i prawidłowego adresu do wysyłki oraz numeru telefonu (w razie wyboru opcji zakupu z dostawą), który do czasu dostawy nie może ulec zmianie. Zmiana adresu dostawy możliwa jest tylko w nadzwyczajnych okolicznościach po uzgodnieniu ze Sprzedającym oraz przed przekazaniem towarów przewoźnikowi w celu dostarczenia.
 6. Po dokonaniu wyboru towarów (i ewentualnie podania danych zgodnie z ust. 5 powyżej) Klient dokonuje wyboru formy płatności, a następnie składa zamówienie poprzez zaznaczenie opcji (okienka) „zamawiam – zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Przed złożeniem zamówienia Klientowi w formie podsumowania zamówienia zostaną przedstawione informacje wymagane przepisami prawa, a dotyczące umowy, która może zostać zawarta pomiędzy Stronami.
 7. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru na warunkach podanych w opisie towaru z uwzględnieniem postanowień Regulaminu; oferta wiąże Klienta przez okres 7 dni. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma od Sprzedającego na adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania zamówienia wraz z Regulaminem (dostarczonym w taki sposób, aby Klient mógł go przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności) oraz informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych Klienta/osoby reprezentującej Klienta.
 8. Sprzedający potwierdzi Klientowi przyjęcie zamówienia do realizacji poprzez przesłanie mu informacji na wskazany adres poczty elektronicznej. Do wiadomości Sprzedający ponownie dołączy informacje, o których mowa w ust. 6 powyżej oraz informacje dotyczące prawa odstąpienia wraz ze wzorem odstąpienia do umowy. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem. W przypadku, gdy tylko część zamówienia została potwierdzona, wówczas dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży tylko co do potwierdzonych towarów.
 9. Sprzedający poinformuje Klienta braku przyjęcia zamówienia do realizacji (chyba, że kontakt z Klientem będzie niemożliwy).
 10. Jeżeli Sprzedający nie może spełnić świadczenia w całości lub w części z uwagi na to, że towar nie jest dostępny, bądź z uwagi na nieprzewidziane okoliczności nie został dostarczony do Sprzedającego bądź uległ uszkodzeniu lub utracie, wówczas niezwłocznie zawiadomi Klienta, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, oraz zwróci mu otrzymaną cenę albo spełni świadczenie zastępcze o takiej samej wartości jak uiszczona cena – według wyboru Klienta. W razie braku wyboru ze strony Klienta Sprzedający zwróci Klientowi otrzymaną od niego cenę sprzedaży.

§4. Termin dostawy, płatność i przesyłka.

 1.  Miejscem świadczenia z umowy sprzedaży przez Sprzedającego jest miejsce, w którym towar zostanie odebrany (a w razie wątpliwości miejsce, w którym towar powinien zostać odebrany według wskazania Klienta).
 2. Towary zakupione w sklepie internetowym mogą być dostarczone do Salonów Sprzedaży BORUNI lub kurierem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a także do dowolnego kraju na Świecie – w każdym wypadku dostarczania towaru przez kuriera Klient ponosi dodatkowe koszty ubezpieczenia przesyłanych towarów (z uwagi na rodzaj i wartość towarów). Sprzedający informuje Klienta o kosztach dostawy i ubezpieczenia (w razie ich wystąpienia) w Ambershop.pl oraz w podsumowaniu zamówienia przed jego złożeniem przez Klienta.
 3. Na termin dostawy składa się termin kompletacji zamówienia i termin dostarczenia towaru przez kuriera/do Salonu Sprzedaży BORUNI. Termin kompletacji zamówienia wynosi 1 dzień roboczy od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji, a jeżeli Klient wybrał inny sposób zapłaty niż za pobraniem, powyższy termin liczy się od dnia otrzymania przez Sprzedającego zapłaty lub potwierdzenia zapłaty od podmiotu obsługującego płatności on-line. Termin dostarczenia towaru przez kuriera / do Salonu Sprzedaży BORUNI wynosi do 10 dni roboczych od skompletowania zamówienia. W okresach świątecznych, wyprzedaży oraz innych okresach wzmożonej sprzedaży łączny czas kompletacji i dostarczenia towaru może ulec wydłużeniu do 30 dni roboczych.
Za dni robocze uważa się dni inne niż soboty i dni ustawowo wolne od pracy. Jeżeli Klient nabył wiele towarów w ramach jednego zamówienia zostaną one dostarczone łącznie po skompletowaniu całości zamówienia, to jest w najdłuższym z podanych czasów wysyłki poszczególnych towarów.
 4. Przesyłka jest doręczana według wyboru Klienta:
  a) za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Klienta na podany przez Klienta adres; dostawy te są dokonywane przez wyspecjalizowanych przewoźników, których lista wraz z regulaminem świadczenia usług na jakich dany przewoźnik realizuję dostawę dostępna jest na stronach Ambershop.pl. Sprzedający informuje Klienta o tym, który z przewoźników dostarczy przesyłkę wraz z linkiem do śledzenia etapów jej dostawy drogą poczty elektronicznej,
  b) do Salonu Sprzedaży BORUNI (odbiór osobisty). W tym przypadku Klient/osoba odbierająca towar w imieniu Klienta jest zobowiązana do okazania przy odbiorze zamówienia czterocyfrowego numeru PIN, który Klient otrzymał od Sprzedającego drogą elektroniczną podczas składania zamówienia oraz nazwiska Klienta. Osobę podającą dane identyfikacyjne Klienta oraz numer PIN, a nie będącą Klientem, Sprzedający będzie uważał za osobę upoważnioną przez Klienta (reprezentującą Klienta) do odbioru towaru. O możliwości odbioru przesyłki w Salonie Sprzedaży BORUNI Klient informowany jest poprzez wiadomość mailową przesłaną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej – od dnia otrzymania tej informacji towar powinien zostać odebrany przez Klienta/osobę reprezentującą Klienta w terminie do 14 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu zamówienie złożone przez Klienta jest anulowane, a brak odbioru się jako odstąpienie Klienta od umowy sprzedaży.
 5. Klient/osoba reprezentująca Klienta zobowiązany/a jest dokonać sprawdzenia stanu towaru, bądź gdy jest to utrudnione, stanu przesyłki (opakowania) niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki/odbiorze towaru w obecności kuriera/pracownika Salonu Sprzedaży BORUNI. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie Klient/osoba reprezentująca Klienta powinien/na sporządzić wraz z kurierem/pracownikiem Salonu Sprzedaży BORUNI odpowiedni protokół oraz niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego.
 6. Sprzedający nie odpowiada za niedostarczenie towarów z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Sprzedający zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia towarów.
 7. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą pokwitowania odbioru towaru.
 8. Płatność za nabyte towary może być dokonana:
  a) za pobraniem, to jest gotówką lub kartą płatniczą w Salonie Sprzedaży BORUNI (opcja dostępna tylko przy odbiorze osobistym) w trakcie odbioru towaru w Salonie Sprzedaży BORUNI,
  b) przelewem na rachunek bankowy podany przez Sprzedającego,
  c) kartą płatniczą z funkcją płatności internetowych.
 9. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem karty płatniczej z funkcją płatności internetowych Klient zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie elektronicznej płatności.
 10. W razie braku dokonania płatności w terminie do 7 dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru płatności wskazanych w ust. 8 lit. b) lub c) powyżej, zamówienie złożone przez Klienta jest anulowane, a brak wpłaty rozumie się jako odstąpienie Klienta od umowy sprzedaży.
 11. Cena towaru podana w opisie towaru obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Cena nie obejmuje kosztów dostawy i ubezpieczenia towarów, których wysokość podawana jest odrębnie. Wiążąca jest cena podana przez Sprzedającego na chwilę złożenia zamówienia przez Klienta. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN).
 12. Dokonanie nabycia towaru dokumentowane jest wystawieniem paragonu bądź faktury VAT (według wyboru Klienta), które dołączane są do towaru zakupionego przez Klienta.

§5. Odstąpienie od umowy przez Klienta

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedającym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy dostępne są TUTAJ.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy (towaru) lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta (osoba reprezentująca Klienta) weszła w posiadanie rzeczy (towaru), a w przypadku umowy sprzedaży wielu rzeczy (towarów), które dostarczane są osobno, od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy (towaru) lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta (osoba reprezentująca Klienta) weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy (towaru).
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Sprzedającego – tj. Mikołajczyki Amber Tomasz Mikołajczyk z siedzibą w Krakowie, adres: Rynek Główny 1/3, Sukiennice Kram 29, 31-042 Kraków, tel.:+48 600 700 804 lub +48 603 205 041, e-mail: ambershop.boruni@gmail.com – o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Klient może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy sprzedaży dostępnego TUTAJ, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na stronie internetowej Sprzedającego [adres strony internetowej: ambershop.pl]. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sprzedający prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy (towaru) lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient zobowiązany jest odesłać lub przekazać Sprzedającemu rzecz (towar) do siedziby Sprzedającego znajdującej się pod adresem: Mikołajczyki Amber Tomasz Mikołajczyk z siedzibą w Krakowie, adres: Rynek Główny 1/3 Sukiennice Kram 29, 31-042 Kraków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz (towar) przed upływem terminu 14 dni.
 9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (towaru). Towar ze względu na swój charakter NIE może być w zwykłym trybie odesłany pocztą. Koszty zwrotu rzeczy mogą okazać się wysokie. Szacowany maksymalny koszt przesyłki do Polski będzie różnił się w zależności od wybranej firmy przewozowej oraz regionu, z którego przesyłka zostanie nadana. Na podstawie danych publikowanych przez polską firmę przewozową UPS – przewidywany maksymalny koszt standardowej przesyłki (do 10kg) z Polski do Ameryki, Anglii i krajów Europy to ok 600 zł, Azji i krajów Arabskich – ok. 800 zł.
 10. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy (towaru) wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (towaru).
 11. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą.
 12. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w szczególności w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest towar stworzony według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. towary zawierające grawer zamówiony przez Klienta).

§6. Reklamacje

 1. Klient może złożyć reklamację wobec Sprzedającego, w szczególności w przypadku niezgodności towaru z umową bądź wad towaru, bądź w zakresie prowadzenia konta, o którym mowa w § 2 Regulaminu.
 2. Reklamacje można złożyć w formie poczty elektronicznej bądź pisemnie na adres Sprzedającego (Mikołajczyki Amber Tomasz Mikołajczyk z siedzibą w Krakowie, pod adresem: Rynek Główny 1/3, Sukiennice Kram 29, 31-042 Kraków, posiadający numer NIP: 676-000-28-35 i numer REGON: 350556249, e-mail: ambershop.boruni@gmail.com, bądź złożyć w Salonie Sprzedaży BORUNI.
 3. W przesyłce reklamacyjnej należy zawrzeć: dowód zakupu, kartę gwarancyjną (jeśli na produkt była udzielona gwarancja) oraz wypełniony formularz reklamacyjny dostępny TUTAJ. W przypadku jeżeli reklamacja dotyczy towaru wraz ze złożeniem reklamacji należy przekazać Sprzedającemu towar podlegający reklamacji.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do Klienta składającego reklamację z wnioskiem o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Sprzedający rozpatrzy składane reklamacje w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji, a w przypadku reklamowania zakupionego towaru w terminie do 14 dni od dnia otrzymania towaru wraz ze sprecyzowaną przyczyną reklamacji.
 6. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji na papierze lub innym trwałym nośniku, w szczególności drogą korespondencji elektronicznej na adres podany przez Klienta. W przypadku odrzucenia reklamacji Sprzedający powiadomi o tym Klienta podając powody tej decyzji.
 7. Gdy wymiana bądź naprawa towaru okaże się uzasadniona i możliwa Sprzedający powiadomi o tym Klienta oraz przekaże informacje dotyczące dalszego toku postępowania. W przypadku uzasadniającym zwrot ceny sprzedaży należność za zakupiony towar zostanie zwrócona w terminie 14 dni po uzyskaniu przez Sprzedającego zwrotu tego towaru. Zwrot ceny następuje w sposób analogiczny do wybranej przez Klienta metody płatności za towar.
 8. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym z pomocy powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:             http://www.uokik.gov.pl
 9. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych przy wojewódzkich inspektoratach inspekcji handlowej (Dz.U. 2017, poz. 1356).
  b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedającym. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  c. Klient może uzyskać bezpłatną informację o pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje o tym gdzie uzyskać tego typu pomoc  można znaleźć m.in. na stronie internetowej Stowarzyszenia Konsumentów Polskich pod adresem http://www.konsumenci.org/pomoc-konsumencka,pomoc-konsumencka,2,27.html

§7. Ochrona danych osobowych

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w osobnym dokumencie, który można znaleźć TUTAJ.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom na stronie internetowej http://ambershop.pl.Zabronione jest wykorzystywania przez Klientów elementów graficznych (w tym logo Ambershop), układu i kompozycji stron internetowych Ambershop.pl (tzw. layout), elementów graficznych, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Sprzedającego.
 2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym zawartych na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sady powszechne.
 3. Regulamin w niniejszej wersji wchodzi w życie z dniem 01.09.2018.