Regulamin

Regulamin sklepu internetowego ambershop.pl

§1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz  warunki umów w zakresie dostarczania produktów fizycznych, w szczególności prawa i obowiązki stron umowy tj. Sprzedawcy i Klienta.
 2. Zasady dokonywania zakupów  możliwe są w ramach sklepu internetowego AMBERSHOP.PL dostępnego pod adresem https://ambershop.pl/.
 3. Sklep internetowy AMBERSHOP prowadzony jest przez Tomasza Mikołajczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posiadający numer NIP: 676-000-28035 i numer REGON: 350556249.
 4. Każdy Klient  jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować warunki określone Regulaminem przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.

§2. Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Sprzedawca – Tomasz Mikołajczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mikołajczyki Amber Tomasz Mikołajczyk z siedzibą w Krakowie, pod adresem: Rynek Główny 1/3, Sukiennice Kram 29, 31-042 Kraków, posiadający numer NIP: 676-000-28-35 i numer REGON: 350556249.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług i funkcjonalności Strony internetowej, a w szczególności dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu. 
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu na Stronie internetowej w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG).
 5. Strona internetowa – serwis internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem: https://ambershop.pl/
 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://ambershop.pl/.
 7. Towar – dostępny w asortymencie Sklepu produkt fizyczny będący przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Konsumenta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich. 
 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.
 10. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.
 12. Operator płatności – System płatności eService Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana Olbrachta 94, numer KRS 0000490970, numer NIP 1181477610.
 13. Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Sklep lub Formularz zapisu na Stronie internetowej), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 
 14. Regulamin – niniejszy regulamin.

§3. Kontakt ze Sklepem

 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: ambershop.boruni@gmail.com
  • pisemnie na adres: Amber Muzeum Kraków 31-018, ul. Św. Jana 2 
  • a także telefonicznie pod numerem: +48 603 205 041 (koszt połączenia według taryfy operatora) od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 10:00-16:00
 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy Bank PEKAO S.A. 09 1240 4650 1111 0010 5512 4099

§4. Środowisko cyfrowe Klienta

 1. Do korzystania ze Strony internetowej i Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sprzedawcy oraz składania zamówień niezbędne są:
  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet, systemem operacyjnym i przeglądarką internetową, umożliwiające przeglądanie stron internetowych,
  • przeglądarka plików pdf, word, excel, 
  • aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
 2. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Klientowi bezpieczny dostęp do Strony internetowej i Sklepu, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione. 
 3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej, w tym Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na Stronie internetowej.
 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem używanym przez Klienta. 

§5. Nieodpłatne usługi cyfrowe

 1. Sprzedawca za pomocą Strony internetowej i Sklepu dostarcza płatne Towary a także nieodpłatne treści cyfrowe i usługi cyfrowe. 
 2. Dostępne są m.in. następujące nieodpłatne treści i usługi cyfrowe:
  • umożliwienie Klientowi przeglądania treści oraz asortymentu na Stronie internetowej i Sklepie oraz korzystania z wyszukiwarki treści (usługa cyfrowa),
  • umożliwienie Klientowi złożenia Zamówienia w Sklepie bez rejestracji (usługa cyfrowa).

§6. Informacje ogólne

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu oraz cen towarów znajdujących się w ofercie Ambershop.pl oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. 
 2. Promocje stosowane przez Sprzedającego nie łączą się ze sobą. Klient może skorzystać tylko z jednej wybranej przez siebie promocji chyba, że regulamin promocji wyraźnie przewiduje możliwość łącznego korzystania z promocji. Przez promocję rozumie się każde korzystniejsze od standardowych warunki sprzedaży.
 3. Wyroby jubilerskie mają specyficzne właściwości, które należy uwzględniać dokonując zakupu, zapoznając się z opisem towaru. Każdy z towarów jest niepowtarzalny i różni się od innych, co dotyczy również poszczególnych elementów towarów (kamieni szlachetnych) oraz ich wymiarów. Towary są różnych rozmiarów, a ich zdjęcia prezentowane w serwisie mają charakter informacyjny (nie oddają ich rzeczywistej wielkości), są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli.
 4. Sprzedający zastrzega, iż otrzymany przez Klienta towar może różnić się (w tym co do koloru, rozmiaru, proporcji) od towaru prezentowanego na zdjęciach na stronie https://ambershop.pl/, w tym w szczególności w wyniku różnych ustawień monitora bądź innego urządzenia, z którego Klient korzysta podczas zakupów. 

§7. Zasady składania Zamówienia i dostępność towaru

 1. W ramach Ambershop.pl publikowane są informacje o towarach oraz warunki ich zakupu i dostawy. W celu uniknięcia wątpliwości informacje te nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert o treści wskazanej w informacji o towarze.
 2. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku pod adresem: https://ambershop.pl/.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. 
 4. Składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest bez zakładania Konta, przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia. 
 5. W celu złożenia Zamówienia bez rejestracji, należy:
  • wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,
  • przejść do koszyka i kliknąć „Zamówienie”, 
  • wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Towaru, 
  • klient składający zamówienie na produkt w sklepie internetowym Ambershop.pl zobowiązany jest do podania prawdziwych danych,
  • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności, zaakceptować Regulamin i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”, 
  • dokonać płatności w określonym terminie, w wybrany wcześniej sposób.
 6. Płatność on-line dokonywana jest bezpośrednio na stronie Operatora płatności.
 7. Po dokonaniu płatności on-line, Klient zostanie z powrotem przekierowany na Stronę internetową.
 8. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia za pomocą przycisku „Kupuję i płacę”, między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta Umowa. 
 9. Sprzedający potwierdzi Klientowi przyjęcie zamówienia do realizacji poprzez przesłanie mu informacji na wskazany adres poczty elektronicznej. Do wiadomości Sprzedający ponownie dołączy informacje, o których mowa w ust. 6 powyżej oraz informacje dotyczące prawa odstąpienia wraz ze wzorem odstąpienia do umowy. 
 10. Klient otrzyma, na podany w zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy a także kopię treści niniejszego Regulaminu.
 11. W przypadku, gdy tylko część zamówienia została potwierdzona, wówczas dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży tylko co do potwierdzonych towarów.
 12. Sprzedający poinformuje Klienta o braku przyjęcia zamówienia do realizacji (chyba, że kontakt z Klientem będzie niemożliwy).
 13. Jeżeli Sprzedający nie może spełnić świadczenia w całości lub w części z uwagi na to, że towar nie jest dostępny, bądź z uwagi na nieprzewidziane okoliczności nie został dostarczony do Sprzedającego,  uległ uszkodzeniu lub utracie, wówczas niezwłocznie zawiadomi Klienta, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, oraz zwróci mu otrzymaną cenę albo spełni świadczenie zastępcze o takiej samej wartości jak uiszczona cena – według wyboru Klienta. W razie braku wyboru ze strony Klienta Sprzedający zwróci Klientowi otrzymaną od niego cenę sprzedaży.                

§8. Ceny oraz oferowane metody dostawy i płatności

 1. Ceny Towarów są określone w ich opisach dostępnych w Sklepie.
 2. Wszystkie ceny są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w §7 Regulaminu.
 4. Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 5. Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy. 
 6. Dokonanie nabycia towaru dokumentowane jest wystawieniem paragonu bądź faktury VAT (według wyboru Klienta), które dołączane są do towaru zakupionego przez Klienta.
 7. Z dostarczeniem  nieodpłatnej Usługi cyfrowej nie wiążą się żadne koszty dostawy. 
 8. Klient za swoje zamówienie może zapłacić, wybierając jedną z następujących metod płatności:
  • płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
  • karta debetowa, 
  • karta kredytowa, 
  • przelewy elektroniczne,
  • płatności mobilne,
  • za pobraniem – gotówką lub kartą płatniczą tylko przy odbiorze osobistym w Salonie Sprzedaży BORUNI, płatne w trakcie odbioru towaru. 
 9. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności dotyczące poszczególnych Towarów znajdują się w Formularzu zamówienia.
 10. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Towaru: 
  • odbiór osobisty w Salonach Sprzedaży Boruni (ul. św. Jana 2, 31-018 Kraków),
  • przesyłka kurierska.
 11. Towary zakupione w sklepie internetowym mogą być dostarczone do Salonów Sprzedaży BORUNI lub kurierem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a także do krajów EU i strefy Schengen.
 12. Klient zawierając Umowę ze Sprzedawcą, wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz ich korekt drogą elektroniczną na adres email podany w Formularzu zamówienia lub wiadomości email wysłanej do Sprzedawcy.
 13. W razie braku dokonania płatności w terminie do 7 dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru płatności wskazanych w ust. 8 lit. a), b), c) lub d) powyżej, zamówienie złożone przez Klienta jest anulowane, a brak wpłaty rozumie się jako odstąpienie Klienta od umowy sprzedaży.

§9. Termin realizacji zamówienia

 1. Na termin dostawy składa się:
  • termin kompletacji zamówienia 
  • termin dostarczenia towaru przez kuriera do Salonu Sprzedaży BORUNI lub na adres wskazany przez Klienta.
 2. Termin kompletacji zamówienia wynosi 1 dzień roboczy od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji, a jeżeli Klient wybrał inny sposób zapłaty niż za pobraniem, powyższy termin liczy się od dnia otrzymania przez Sprzedającego zapłaty lub potwierdzenia zapłaty od podmiotu obsługującego płatności on-line.
 3. Termin dostarczenia towaru przez kuriera do Salonu Sprzedaży BORUNI lub na adres wskazany przez Klienta wynosi do 10 dni roboczych od skompletowania zamówienia. W okresach świątecznych, wyprzedaży oraz innych okresach wzmożonej sprzedaży łączny czas kompletacji i dostarczenia towaru może ulec wydłużeniu do 30 dni roboczych.
 4. Za dni robocze uważa się dni inne niż soboty i dni ustawowo wolne od pracy.
 5. Jeżeli Klient nabył wiele towarów w ramach jednego zamówienia zostaną one dostarczone łącznie po skompletowaniu całości zamówienia, to jest w najdłuższym z podanych czasów wysyłki poszczególnych towarów.

§10. Reklamacja
(Odpowiedzialność za niezgodność świadczenia z umową)

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Towar, treść lub Usługę cyfrową zgodne z umową (tzw. rękojmia konsumencka).
 2. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta stwierdzi niezgodność z umową, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną niezgodnością (złożenie reklamacji).
 3. Klient składa reklamację w formie pisemnej lub drogą emailową na adres podany w §3 Regulaminu. 
 4. Reklamacje można złożyć w formie poczty elektronicznej bądź pisemnie na adres Sprzedającego (Mikołajczyki Amber Tomasz Mikołajczyk z siedzibą w Krakowie, pod adresem: Rynek Główny 1/3, Sukiennice Kram 29, 31-042 Kraków, posiadający numer NIP: 676-000-28-35 i numer REGON: 350556249, e-mail: ambershop.boruni@gmail.com, bądź złożyć w Salonie Sprzedaży BORUNI.
 5. W przesyłce reklamacyjnej należy zawrzeć: dowód zakupu, kartę gwarancyjną (jeśli na produkt była udzielona gwarancja) oraz wypełniony formularz reklamacyjny dostępny TUTAJ. W przypadku jeżeli reklamacja dotyczy towaru wraz ze złożeniem reklamacji należy przekazać Sprzedającemu towar podlegający reklamacji.
 6. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, opis, czego dotyczy reklamacja oraz żądania z nią związane. 
 7. W przypadku niekompletnych informacji Sprzedawca wezwie Klienta do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. 
 8. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni od daty prawidłowo złożonej reklamacji do Sprzedawcy.
 9. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji na papierze lub innym trwałym nośniku, w szczególności drogą korespondencji elektronicznej na adres podany przez Klienta. W przypadku odrzucenia reklamacji Sprzedający powiadomi o tym Klienta podając powody tej decyzji.
 10. Gdy wymiana bądź naprawa towaru okaże się uzasadniona i możliwa Sprzedający powiadomi o tym Klienta oraz przekaże informacje dotyczące dalszego toku postępowania. W przypadku uzasadniającym zwrot ceny sprzedaży należność za zakupiony towar zostanie zwrócona w terminie 14 dni po uzyskaniu przez Sprzedającego zwrotu tego towaru. Zwrot ceny następuje w sposób analogiczny do wybranej przez Klienta metody płatności za towar.
 11. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego. 
 12. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy (na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego).

§11. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na odległość, może odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni. W przypadku Towarów termin jest liczony od dnia przekazania Towaru Konsumentowi/Przedsiębiorcy korzystającemu z ochrony konsumenckiej lub wskazanej przez niego osobie, innej niż przewoźnik, którego wybrał do dostarczenia Towaru.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do:
  • umowy, której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany wg specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • umowy, której przedmiotem świadczenia jest towar noszący znamiona produktu indywidualnego.
 4. W celu odstąpienia od umowy, która nie obejmuje sytuacji wymienionych w poprzednim punkcie, Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §3 Regulaminu.
 5. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać w tym celu z wzoru umieszczonego w załączniku pod niniejszym Regulaminem.  Nie jest to jednak obowiązkowe.  Wzór dokumentu odstąpienia od umowy sprzedaży dostępny jest  TUTAJ.
 6. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na stronie internetowej Sprzedającego.  Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sprzedający prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta. 
 8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Klient zobowiązany jest odesłać lub przekazać Sprzedającemu rzecz (towar) do siedziby Sprzedającego znajdującej się pod adresem:  Amber Muzeum, ul. Św. Jana 2, 31-018 Kraków AMNERSHOP.PL , niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz (towar) przed upływem terminu 14 dni.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru lub potwierdzenia jego odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).
 11. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, w tym koszt opakowania i nadania.
 12. Towar ze względu na swój charakter NIE może być w zwykłym trybie odesłany pocztą. Koszty zwrotu rzeczy mogą okazać się wysokie. Szacowany maksymalny koszt przesyłki do Polski będzie różnił się w zależności od wybranej firmy przewozowej oraz regionu, z którego przesyłka zostanie nadana. Na podstawie danych publikowanych przez polską firmę przewozową UPS – przewidywany maksymalny koszt standardowej przesyłki (do 10kg) z Polski do  Anglii i krajów Europy to ok 750 zł netto.
 13. Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 14. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą.
 15. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w szczególności w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest towar stworzony według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. towary zawierające grawer zamówiony przez Klienta).

§12. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 
 2. W sytuacji, gdyby podjęte postępowanie mediacyjne nie przyniosło skutku lub strony nie zdecydowały się na nie, a Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z taką umową jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 4. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl

§13. Prawa autorskie 

 1. Treści cyfrowe dostępne na Stronie internetowej, a także materiały wchodzące w skład Towarów i Usług cyfrowych, są utworami i są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Sprzedawcy lub osobom z nim współpracującym, a które udzieliły Sprzedawcy odpowiednich licencji. 
 2. Klient może korzystać z ww. treści na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego. To oznacza, że Klient oraz użytkownicy Strony internetowej mogą z nich korzystać tylko i wyłącznie na własne potrzeby, w tym także prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że nabywca nie jest uprawniony do udostępniania ich osobom trzecim jako własnego produktu lub usługi (odpłatnie lub nieodpłatnie).
 3. Klient zainteresowany szerszym wykorzystaniem ww. treści powinien skontaktować się ze Sprzedawcą i podjąć indywidualne negocjacje. 
 4. Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. treści skutkować może odpowiedzialnością cywilną i karną. 

§14. Dane osobowe i pliki Cookies

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://ambershop.pl/polityka-prywatnosci/.

§15. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują z dniem publikacji nowego regulaminu. Zmiany nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy Prawa konsumenta, Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r.
en_GBEnglish